Våre tjenester

01.

Revisjon

Revisjon er kjernen i vår virksomhet.

Revisjon er den grunnleggende kvalitetssikringen av den regnskapsinformasjon foretaket deler med omverdenen. Revisjon gir regnskapsbrukerne (aksjeeiere, banker, kunder, leverandører, ansatte, offentlige myndigheter mv) sikkerhet for at informasjonen i regnskapet er et beslutningsgrunnlag man kan stole på.

Vi utfører revisjon i henhold til god revisjonsskikk og internasjonale standarder.

02.

Skatte og- avgiftsrådgivning

Vi bistår våre kunder med spørsmål innenfor skatt og merverdiavgift. Det er rådgivning både forebyggende og i planleggingen av transaksjoner for å bidra til at virksomheten og enkelttransaksjoner innrettes mest mulig hensiktsmessig innenfor de rammer regelverket gir. Dette vil også gjelde i ettertid dersom det har oppstått uenighet mellom virksomheten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

 

03.

Selskapsrettslig bistand

Vi kan hjelpe deg med etablering av ny virksomhet.

Å starte egen virksomhet kan være utfordrende, og som gründer står du ovenfor mange vanskelige valg. Hvilken selskapsform skal du velge?

Hvordan skal virksomheten best organiseres? Hvilke risikoer må vurderes? Og hvordan forholde seg til offentlige etater?

 

04.

Verdsettelser

Tenker du på salg av hele eller deler av virksomheten?

Trenger du å fastsette verdien i forbindelse med et generasjonsskifte, en fusjon, fisjon eller andre formål? Vi bidrar gjerne med en beregning og en vurdering, men husk at her finnes det ingen fasitsvar annet enn den prisen to uavhengige parter blir enige om.

 

05.

Regnskapsteknisk bistand ved årsavslutning

Å utarbeide det endelige årsregnskapet og selskapets skattemelding (selvangivelse mv) basert på ferdig bokførte, avstemte og reviderte tall er ikke en del av revisjonen, men en oppgave virksomheten i prinsippet kan utføre selv, og som også tilbys av mange regnskapsførere. Det er også en oppgave revisor har lov til å utføre uten å komme i konflikt med uavhengighetsreglene.

06.

Økonomisk rådgivning

Inngående kjennskap til ditt foretaks virksomhet kombinert med høy kompetanse opparbeidet gjennom en høy økonomisk utdannelse, bred praktisk erfaring og løpende etterutdanning gir oss et unikt utgangspunkt til å bli din nærmeste rådgiver innenfor regnskap, skatt og økonomisk styring av virksomheten. Vi bistår ofte i tilknytning til oppkjøp, generasjonsskifter, fusjon, fisjon mv.